نگاهی به توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی
ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۳/٩   کلمات کلیدی: توزیع حق التحریر دفاتراسناد رسمی ،نحوه تقسیم تحریردفترخانه

لایحه قانونی راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن

‌لایحه
قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن
‌مصوب 59.3.3
‌ماده واحده: به منظور کمک به کارکنان دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور مقرر می‌دارد:
‌از اول فروردین ماه سال 1358 صدی پانزده از حق‌التحریر دریافتی از اسناد تنظیمی
توسط سردفتر هر دفترخانه به حساب 2376 کانون سردفتران و‌دفتریاران در بانک ملی
ایران واریز شود.
1 - از اول فروردین ماه سال 1359 از حق‌التحریر اسناد تنظیمی هر دفترخانه که جمع
حق‌التحریر آن در ماه از چهار صد هزار ریال تجاوز نکند‌صدی پانزده آن به عنوان
مزایا متعلق به کارکنان دفاتر است که هشتاد درصد آن قابل پرداخت به کارکنان دفاتر
اسناد رسمی و بیست درصد آن به حساب‌کانون سردفتران و دفتریاران قابل واریز است.
2 - از چهارصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال نسبت به مازاد از چهارصد هزار ریال
صدی بیست و پنج آن متعلق به کارکنان دفاتر است که شصت‌درصد آن قابل پرداخت به
کارکنان و چهل درصد آن به حساب کانون قابل واریز است.
3 - از پانصد هزار ریال تا ششصد هزار ریال نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال صدی
چهل آن متعلق به کارکنان است که پنجاه درصد آن قابل‌پرداخت به کارکنان و پنجاه
درصد آن به حساب کانون قابل واریز است.
4 - از ششصد هزار ریال تا هفتصد هزار ریال نسبت به مازاد از ششصد هزار ریال پنجاه
درصد آن متعلق به کارکنان است که چهل درصد آن قابل‌پرداخت به کارکنان و شصت درصد
آن به حساب کانون قابل واریز است.
5 - از هفتصد هزار ریال تا هشتصد هزار ریال نسبت به مازاد از هفتصد هزار ریال صدی
هفتاد و پنج آن متعلق به کارکنان است که سی درصد آن‌قابل پرداخت به کارکنان و
هفتاد درصد آن به حساب کانون قابل واریز است.
6 - از هشتصد هزار ریال تا یک میلیون ریال نسبت به مازاد هشتصد هزار ریال صدی نود
آن متعلق به کارکنان است که بیست درصد آن قابل‌پرداخت به کارکنان و هشتاد درصد آن
به حساب کانون قابل واریز است.
7 - از یک میلیون ریال به بالا نود و پنج درصد آن متعلق به کارکنان است که ده درصد
آن قابل پرداخت به کارکنان و نود درصد آن به حساب کانون‌قابل واریز است.
‌درصدهای متعلق به کارکنان دفاتر باید از طرف سردفتران هر دفترخانه همه‌ماهه به
حساب شماره 2376 بانک ملی ایران یا هر حساب دیگر با تعیین‌کانون واریز و پرداخت
گردد.
‌کانون سردفتران مکلف است همه‌ماهه کلیه وجوه قابل پرداخت به کارکنان را که ارقام
و ضرایب آن فوقاً روشن است از کل دریافتی محاسبه کرده به‌نسبت متعادلی و با توجه به
سابقه خدمت کارمندان به عنوان مزایا میان آنان تقسیم و پرداخت نماید و بقیه وجوه
موجوده در حساب کانون (‌که در این‌قانون درصد قابل واریز ذکر شده است) جهت تأمین
بیمه و بازنشستگی کارکنان دفاتر اسناد در سطح کشور جمع‌آوری می‌گردد که پس از تهیه
آیین‌نامه‌استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی موضوع بند 7 ماده 66 قانون دفاتر
اسناد رسمی مصوب سال 1354 بر اساس مقرراتی که وضع خواهد شد به‌مصرف بیمه و
بازنشستگی و امور رفاهی کارکنان دفاتر اسناد رسمی خواهد رسید و سردفتر از بابت
بیمه کارمندان دفترخانه وجهی نخواهد پرداخت.
‌تبصره 1 - به منظور تسهیل امور و پرداخت مزایا به کارکنان دفاتر خارج از مراکز،
کانون می‌تواند در هر شهرستان حساب ویژه‌ای افتتاح کرده و امر‌پرداخت مزایا را با
نظارت لازم به یکی یا چند نفر از آقایان سردفتران واگذار نماید.
‌تبصره 2 - کلیه سران دفاتر اسناد رسمی کشور موظفند ظرف یک ماه از این تاریخ صورت
و مشخصات کارکنان خود را که در اول فروردین ماه سال1358 به کار اشتغال داشته‌اند
با ذکر سابقه خدمت آنان به کانون سردفتران تهران ارسال دارند.
‌تبصره 3 - به سردفترانی که تا کنون درصدهای مذکور در فوق را کلاً یا جزئاً به حساب
2367 واریز نکرده‌اند از این تاریخ حداکثر سه ماه مهلت داده‌می‌شود که نسبت به
تصفیه و واریز بدهی خود به شرح فوق اقدام نمایند.
‌تبصره 4 - تخلف از این مقررات موجب مجازات مصرح در ماده 38 قانون دفاتر اسناد
رسمی از درجه سه به بالا خواهد بود.
‌تبصره 5 - مادام که هیأت مدیره جدید برای کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب نشده
است یا زمانی که کانون به هر جهتی فاقد هیأت مدیره است،‌سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور می‌تواند امور محوله به کانون را انجام دهد.
‌تبصره 6 - سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب 1354.4.25

‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد
رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب 1354.4.25
‌ماده 1 - بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران
مصوب 1354.4.25 حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی‌مشمول قانون کار می‌گردند.
‌ماده 2 - لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب
1359.3.3 شورای انقلاب در خصوص کمک به کارکنان‌دفاتر اسناد رسمی لغو می‌گردد.
‌ماده 3 - پانزده درصد از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هرماهه به عنوان پاداش به
کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد.
‌تبصره - آیین‌نامه نحوه توزیع پاداش به کارکنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خرداد
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1371.3.10 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354.4.25

‌قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون
دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354.4.25
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق‌التحریر دفاتر اسناد
رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب1354.4.25 به شرح زیر پرداخت خواهد
شد:
1 - به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد
رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از‌حق‌التحریر دریافتی را به حساب
مربوط به بیمه و بازنشستگی و ازکارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفترداران و
دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و‌عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و
بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان
ثبت‌اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
2 - پانزده درصد از حق‌التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید
پرداخت خواهد شد.
3 - قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و
دفتریاران مصوب 1371.3.3 به قوت خود باقی است.
4 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
8‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه
یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1373.3.11 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری


 
وکالت ترخیص کالا
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۳۱   کلمات کلیدی:

موکل:وکیل :

مورد وکالت : مرجوع نمودن یا ترخیص کالاهای موکل صرفا موضوع قبض انبار
شماره ........ مورخ ..... صاره از گمرک .........بشماره سریال قبض.....  به مبدأ یا هر مقصدی که وکیل صلاح مقتضی بداند وفق قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن و سایر مقررات جاری با حق انجام تمامی امور مربوطه از بدو الی ختم در این رابطه اعم از امضاء اظهارنامه ، تعیین تعرفه ، اعتراض ، شرکت در کمیسیون ها حتی کمیسیون حل اختلاف و دفاع و مراجعه به مرکز جمع آوری و فروش کالای متروکه و انبارها و غیره به منظور انجام موارد فوق اعم از امور پیش بینی شده و نشده راجعه . انجام کلیه تشریفات اداری و سپردن هرگونه تعهد ،رضایت،اقرار و لو بصورت گواهی امضا در زمینه مورد وکالت.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات مزبوره می باشد اقدام و امضاء وی در موارد فوق به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به کسب اذن و اجازه مجدد یا حضور موکل ندارد و این سند فقط در نفس وکالت  مؤثر است .


 
من،ایاق،ثقیر،شعیر،جو
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٧   کلمات کلیدی:

واحدهای سنجش و اندازه گیری

برای سنجش و اندازه گیری واحدهایی که در دفاتراسنادرسمی و ثبتی استفاده می شود که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می کنیم .

زمینهای زراعی

من (باتمان )

 حدود 50 در 20 قدم که جمعاٌ 1000 مترمربع مساحت زمین را در بر می گیرد ، و معادل یک من تخم انداز و بذرافکن می باشد .

پا ( ایاق)

هر پا زمین معادل ده من تخم انداز است .

گاو(ثقیر)

مقدار زمینی که یک گاو به تنهایی و یا نیم جفت گاو ، قادر به شخم زدن و کاشتن باشد .

نیم گاو (یاروم ثقیر)

جفت گاو( بیر جوت ثقیر)

ششدانگ

بطور کلی تمام ملک های دشتها ششدانگ کامل بودند که به اجزاء کوچکتر تقسیم می شد به جز بعضی املاک که هشت دانگ بودند . هر دانگ 4 ایاق و هر ایاق 12 ساعت محسوب می شد و هر دانگ 48 ساعت آبیاری محسوب می گردید . گردش مدول آبیاری در املاکی که هشت دانگ بود 16 روزه طی می شد .

هرشعیر

شعیر یعنی جو و هر شعیر3 ساعت زمان آبیاری بود و نیم شعیر 5/1 ساعت و چارک هم 45 دقیقه بحساب می آمد .

 

البته با استفاده از کلمه سهم و سهم مشاع تقسیم بندی بسیار راحتتر شده است.


 
نمونه وکالت شرکت شهرکهای صنعتی
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٥   کلمات کلیدی:

مورد وکالت : مراجعه به کلیه ادارات دولتی یا غیردولتی  ، نهادها ، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، وزارت صنایع و معادن و مراجع و دوایر ذیصلاح و بخصوص شرکت شهرکهای صنعتی و پس از احراز مالکیت موکل انجام کلیه امور اداری و قانونی شرکت  جهت تسویه حساب و یا پرداخت هرگونه بدهی و یا اخذ هرگونه مجوز و درصورت در رهن بودن اقدام به فک رهن و انجام کلیه تشریفات قانونی آن و رفع کلیه موانع قانونی و تحصیل مجوزهای لازمه سپس اقدام به  تغییر نام و انتقال یافتن  قرارداد شماره ................  مورخ ........... موضوع واگذاری قطعه ...............   به مساحت................... متر مربع  با کلیه متعلقات  و مستحدثات و انشعابات بنام  هر شخص حقیقی یا حقوقی که وکیل صلاح بداند و امضاء کلیه اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال و دادن هر گونه امضا و یا سپردن هرگونه  تعهد و لو به صورت گواهی امضاء جهت انتقال یافتن و تغییر نام بنام انتقال گیرنده  و قطعه موصوف و پرداخت هر گونه وجه بابت اصلاح  یا صدور دفترچه جدید  مالکیت بنام انتقال گیرنده  و انجام کلیه امور اداری موکل از ابتدا تا انتها بطوریکه هیچگونه نیازی به حضور مجدد موکل و اذن ثانوی مشارالیه نباشد . این وکالت بنا به در خواست موکل تنظیم شد و موکل اقرار نمود که هرگونه ادعا و اعتراضی را در زمینه مورد وکالت از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی پاسخگو خواهد بود .


 
نکته در مورد تنظیم سند قطعی رهنی همزمان
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۳   کلمات کلیدی: ایراد سهم بندی همزمان قطعی رهنی

اگر دو فقره سند سه دانگی داشتید که باید بنام دونفر باز هم سه دانگی انتقال پیدا کند شما اول قطعی را می زنید سپس براساس قطعی و ایجاد رکورد (چون دو مستند مالکیت وجود دارد ) سند رهنی را تنظیم می کنید.همه چیز مرتب است و شما سند قطعی را امضا می گیرید و سپس سند رهنی را امضا میگیرید که نمی شود یعنی برای شناسه یکتا گرفتن با پیام خطای سیستم در مورد سهم بندی مواجه می شوید که سردرگمی شما را بدنبال خواهد داشت. نکته اینجاست که تا زمانی که شما سند قطعی را تایید نکرده اید و خلاصه ارسال نشده است هیچ خطایی وجود ندارد لیکن بمحض تایید نهایی سند قطعی این مشکل بوجود آمده است.

علت بروز این خطا این است که شما براساس دو فقره سه دانگی سند قطعی ، سند رهنی را تنظیم کرده اید در حالیکه با تایید نهایی سند قطعی ، سند مربوطه به چهار فقره یک ونیم دانگی تبدیل شده است.

راه حل بسیار ساده است ! شما سیستم را از حالت خودکار خارج نکنید و فقط ایجاد رکورد قبلی را پاک کرده و ثبت کنید سپس براساس سند قطعی تایید نهایی گرفته شده دوباره ایجاد رکورد کنید و بقیه کارها را طبق روال عادی انجام دهید.مشکل حل می شود.بسیاری از همکاران گزینه محاسبه سهم بندی دستی را انتخاب میکنند که باعث صرف وقت بیشتر و سردرگمی می شود در حالیکه اصلا لازم به اینکار نمی باشد.


 
افتتاح بسیج حقوقدانان دفاتراسناد رسمی خراسان رضوی
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۳٠   کلمات کلیدی:

افتتاح رسمی بسیج حقوقدانان دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی با حضور دکتر کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی


 
یوم الله 22 بهمن 95 مشهد مقدس
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی:


 
نمونه فرم گواهی امضا جهت استفاده درسامانه
ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢٠   کلمات کلیدی:

دفتر اسناد رسمی  مشهد

خواهشمند است امضای اینجانب ..............................................................

فرزند ................................... دارای شماره شناسنامه ..................................

صادره از .................. متولد ....................... به شماره ملی ...............................

ساکن : ............................................................................................................

 را جهت ارائه به .................................................... گواهی فرمایید.

محل امضاءمتقاضی

 ( محل تائید  دفتراسناد رسمی  )

فقط صحت امضاء با علامت ضربدر به شماره ............. تاریخ .................به شماره شناسه یکتا ..................................................... دارای رمز تصدیق ....................  مورد گواهی دفتر اسناد رسمی ............... مشهد می باشد . 


 
← صفحه بعد