فرمول محاسبه مالیات شغلی دارایی
ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۳   کلمات کلیدی: محاسبه مالیات شغلی

درامد اظهاری برای محاسبه مالیات شغلی بر اساس جدول ذیل محاسبه می شود:

1- تا مبلغ سی میلیون ریال بمیزان 15 درصد

2-تا مبلغ یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد سی میلیون ریال 20 درصد

3-تا مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد یکصدمیلیون ریال 25 درصد

4-تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال 30 درصد

5- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 35 درصد

البته این جدول پس از کسر معافیت مالیاتی سالانه (سال 92 مبلغ یکصد میلیون ریال)اعمال می شود.

سردفتر: درآمد تحریر دفترخانه ضربدر 60 درصد سپس ضربدر 40 درصد می شود مبلغ اظهاری

دفتریار:درآمد تحریر دفترخانه ضربدر 15 درصد سپس ضربدر60 درصد می شود مبلغ اظهاری