وکالت ماده 147

مراجعه به کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ونهادها و ارگانها وثبت اسناد و املاک ودارایی و مسکن و شهرسازی و شهرداری و امور اراضی و استانداری و شرکت های عمران و وشرکتهای مسکن ساز وشرکت تعاونی های مسکن وهر یک از ادارات و ارگانها و نهادها که نیازو ذیصلاح  باشدوپیگیری کلیه اموراداری موکل نزد هر یک  از مراجع ذیصلاح به ویژه شهرداری واداره ثبت اسنادواملاک شهرستان ..... و شرکت در هیئت وکمیسیون حل اختلاف مستقردرشهرداری و اداره ثبت واسناد در اجرای  مواد 147 و  148 قانون ثبت وامضای اوراق مربوط به هیئت وانجام کلیه تشریفات جهت تعیین کارشناس توسط هیئت حل اختلاف سپس همکاری باکارشناسان منتخب جهت مراجعه به محل و نقشه برداری از پلاکهای مورد احداث تا صدوررای وانجام کلیه مراحل اداری و ثبتی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک و کلیه امور شهرداری و تقاضای صدورسند مالکیت بنام و بنفع موکل ودریافت اسنادمالکیت صادره در اجرای ماده 147و  148 قانون ثبت وامضاکلیه اوراق و مدارک و سپردن تعهدات لازمه و اخذ رسید و پرداخت کلیه هزینه ها و در صورت لزوم حضور در دفاتر اسناد رسمی و اقدام به تنظیم اسناد تعهد از طرف موکل و گواهی امضا فرمهای مربوطه و بطور کلی انجام کلیه اموری که جهت طی تمامی مراحل ماده 147 قانون  ثبت و دریافت اسنادمالکیت موکل لازم و ضروری باشد
هر چند که در این وکالتنامه تصریح نشده باشد

/ 1 نظر / 138 بازدید
دفتریارکاتب

سلام بروتوی وبلاگم متن پیشنهادی روبخون