نمونه سند صلح خیاری

مورد صلح عرصتا و اعیانا با جمیع  متعلقات شرعیه  و عرفیه آن بوده که متصالح از کمیت  و کیفیت و محل  وقوع  مورد صلح  مطلع میباشد و اقرار بتصرف  آن نمود حدودو موردمعامله بشرح سند مالکیت است. بانضمام  منضمات ومنصوبات  ‏مال الصلح  یک  سیرنبات  جزئی  موهوبه ضمن  العقد که  جهت وصول  حق الثبت مبلغ .........   ریال ارزیابی گردید . ضمن  العقد حق  فسخ  ونیز حق استیفای  منافع  مورد صلح 
مادام  الحیات  بالمباشره برای  مصالح شرط گردید بنحوی  که این  حق 
قائم  به  شخص بوده  وپس  از فوت وی  حق  مذکور به قائم  مقام  قانونی و وراث وی  انتقال نمی  یابد و چنانچه  مصالح دار فانی  را لبیک  گفت مورد صلح  ملک  طلق  وبلامعارض متصالح  خواهد بود
وطرفین  این  سند با علم 
وآگاهی  کامل به  مفاد سند حاضر هر گونه  ادعای بعدی  واحتمالی  را از هر حیث 
از خود سلب  وساقط نمودند.اسقاط کافه  خیارات  خصوصا خیارغبن فاحش ازطرفین بعمل آمد و متصالح   متعهد شد چنانچه مورد معامله هرگونه بدهی به ادارات  دولتی  و غیره داشته  باشد شخصا پرداخته  وسپس بموجب  همین  سند از مصالح   مطالبه ودریافت  نماید . مفاد گواهیهای مستند این سند به متصالح  تفهیم واقرار به اطلاع نمود  . متصالح  عدم مغایرت مورد معامله بامفادپایان کار مستنداین سندرا اعلام وبامسئولیت خود بانجام معامله اقدام نمود. مفادبند دوم بخشنامه شماره 130/ 10 - 14/ 1/58 ثبت کل به متصالح   تفهیم و نامبرده بمسئولیت خود بانجام معامله اقدام نمود.باظهارطرفین منافع ملک قبلاً بکسی واگذار نشده است . مصالح  مسئول صحت اصالت مستندات این سندگردیده است  مصالح ضمن العقد به متصالح وکالت داد تا چنانچه درمتن سندهرگونه اشتباهی سهواً و یا قلماًرخ داده باشد وی وکالتاًازطرف مصالح  باامضای اقرارنامه  اصلاحی فقط نسبت  به رفع آن اشتباه بدون تسری بدیگر مندرجات سنداقدام نماید. این سند به استناد قانون تسهیل تنظیم اسناد موضوع   پایانکار فوق الذکر تنظیم گردید. که مفاصا حساب  شهرداری  از طرف فروشنده وصول نگردیده و مراتب به متعاملین تفهیم گردید و متعاملین در کمال صحت و سلامت اقرار و اعتراف نمودند که مورد معامله با همین وضعیت موجود  و با پایانکار مذکور  پذیرفته  و قبول نمودند که در صورت وجود تخلفات احتمالی و جرائم و بدهی  های   مربوطه را از مال شخصی خود بپردازند و حق هرگونه ادعا و  اعتراضی را از خود سلب وساقط نمودند و طرفین پس از تنظیم سند متضامنا مسئول و پاسخگوی تعهدات قانونی و
بدهیهای مربوطه به ملک مزبور تاتاریخ  تنظیم سند طبق قانون محقق و مسلم
بوده میباشند.

توضیح:درصورت امکان برای تنظیم سند :

1- استعلام شهرداری هم گرفته شود2- اصل مبلغ مورد معامله مبلغ اعلامی دارایی که بصورت پایه داده می شود و آنرا باید با توجه به مبلغ عرصه و اعیان اعلامی محاسبه نمود، تحریر شود و ازنوشتن شاخه نبات پرهیزگردد.

موارد دیگر تحت عنوان کلیدی صلح خیاری در مطالب اخیر عنوان شده است.

/ 0 نظر / 477 بازدید