نمونه تعهد مشاور املاک

اینجانب متعهد متصرف محل فوق با عنایت به اینکه مطابق اسناد عادی مدعی تصرف قانونی ملک موصوف می باشم بدینوسیله متعهد می گردم چنانچه هر گونه ادعایی از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی  نسبت به ملک فوق و یا مدارک ارائه شده توسط اینجانب مطرح گردد شخصا مسئولیت های جزائی و حقوقی آن را بعهده گرفته و پاسخگو باشم ضمنا به اتحادیه اختیار کامل می دهم که در صورت اثبات خدشه بر
مدارک ارائه شده یا نحوه تصرف اینجانب نسبت به کارت شناسائی و پروانه کسب اینجانب اقدام نموده و از فعالیت کسبی اینجانب خودداری نماید بدیهی است آدرس فوق به عنوان اقامتگاه قانونی اینجانب بوده و در صورت تغییر ملزم به اعلان آن خواهم بود.همچنین اینجانب متقاضی صدور پروانه کسب اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک ضمن اقرار به اطلاع کامل از مفاد آئین نامه داخلی (ضوابط خاص) اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد و بالاخص ماده 12 که مقرر می دارد در صورتیکه فرد صنفی بخواهد از کار مشاوره املاک کناره گیری یا تغییر شغل و یا نسبت به واگذاری حقوق ناشی از پروانه خود اقدام نماید می بایست حداقل یکماه قبل مراتب را به اتحادیه کتبا اطلاع داده و با هماهنگی اتحادیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی مردم را از قصد خود آگاه سازد و کلیه اسناد و امانات و مدارک قابل استرداد و رونوشت بایگانی قراردادهای موجود را طی صورتجلسه ای با نظارت اتحادیه به یک متصدی واحد صنفی در همان محدوده با اخذ مجوز کتبی اتحادیه تحویل نماید و متصدی واحد صنفی جدید متعهد به پاسخگوئی به متقاضیان خواهد بود و در غیر اینصورت حقوق ناشی از پروانه کسب وی قابل انتقال نخواهد بود.متعهد می گردم در حفظ اسناد و مدارک سپرده شده نزد واحد صنفی تحت نظارت خویش نهایت دقت را نموده و رعایت امانتداری را بنمایم و در صورت عدم رعایت امانتداری ضمن پذیرش کلیه مسئولیتهای حقوقی و کیفری آن به اتحادیه نیز در خصوص ابطال پروانه کسب اختیارات کامل داده و هر گونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

/ 1 نظر / 23 بازدید