خدمات ثبتی

   

 خدمات ثبتی دارای حق الثبت:                                                     ارقام به ریال

نوع خدمت ثبتی

حق الثبت

حق التحریروارزش افزوده

جمع

تصدیق مطابقت رونوشت و کپی برابراصل

2/000

10/900

12/900

گواهی امضاء هرفقره

20/000

218/000

238/000

تصدیق مطابقت رونوشت و کپی با اصل اسناد و مدارک دفترخانه

20/000

54/500

74/500

تصدیق کپی برابراصل اسناد مالکیت املاک

20/000

21/800

41/800

رونوشت یک برگ

20/000

218/000

238/000

فسخ سند

20/000

436/000

456/000

 

/ 0 نظر / 30 بازدید