ابهامات اوراق جدید

-باتوجه
به طولانی بودن شماره شناسه برای هربرگ سند ( 18 رقم ) آیا کما فی السابق
نیاز به درج شماره شناسه اوراق درسند میباشد یا خیر؟

نظرکانون سردفتران ودفتریاران : باتوجه به روال جدید دریافت اوراق
ازسامانه متمرکز سازمان و الزام دفاتر به وارد نمودن مشخصات سند تنظیم شده
برروی این اوراق درسامانه و نهایتا مرحله صحت سنجی اوراق مصرف شده برای سند
های تنظیمی که به دفترخانه ارائه می گردد ، دفترخانه با وارد نمودن شناسه
ورقه درسامانه ، نوع سند تنظیمی ودفترخانه مربوطه را از سیستم دریافت خواهد
نمود ، لذا ضرورتی درثبت شناسه 18 رقمی اوراق دراسناد تنظیمی و ثبت دفتر
نخواهد بود

باتوجه به تغییرات صورت گرفته دراوراق وحذف
ورقه یک برگی ، آیا تغییری هم درحق التحریر اسناد مختصر و مفصل ( وکالت )
صورت گرفته است ؟ چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود ، آیا برای هربرگ
اضافه ، 50000 ریال قابل دریافت خواهد بود؟

نظرکانون سردفتران ودفتریاران : ردیف 1 الی 4 تعرفه اسناد غیرمالی و تبصره
های 3و5 بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتراسنادرسمی که ازجانب ریاست محترم
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادرگردیده ، کماکان قابلیت اجرا را خواهد
داشت . به شرح تبصره 5چنانچه وکالت تنظیمی بیش از 17 سطر باشد ، حق التحریر
مفصل به آن تعلق خواهد گرفت و همزمان به شرح تبصره 3 به ازاء هر نیم برگ
اضافی نیز مبلغ 50000 ریال به حق التحریر اضافه خواهد شد. فقط درتبصره 3
بخشنامه مذکور باتوجه به حذف اوراق یک برگی " به ازاء اضافه شدن ورق یک
برگی 80000 ریال " موضوعیت نخواهد داشت .

 آیا باتوجه به حذف ماده 16 آئین نامه اجرا
درذیل اوراق ، به روال سابق ، نیازی به اخذ دو امضاء از هریک ازاصحاب سند
ذیل متن سند و همچنین در انتهای برگه خواهد بود ؟ وباتوجه به جابجائی ارقام
وصول شده بابت تنظیم سند ، از صدر برگه به ذیل برگه ، آیا امضاء دوم به
معنی تائید هزینه های ثبت سند ازجانب امضاء کنندگان سند خواهد بود ؟

نظر کانون سردفتران ودفتریاران : اساسا باتوجه به اینکه اکثریت قریب به
اتفاق مفاد درج شده برروی یک برگ سند ، عینا دردفترجاری آورده شده ، امضاء
اصحاب سند درذیل برگ سند ، به منزله تائید متن سند وهمچنین کلیه مندرجات
ثبت شده برروی برگ سند خواهد بود . لذا اخذ دو امضاء از اصحاب سند یکی به
واسطه وجود ماده 16 آئین نامه اجرا درذیل اوراق ودیگری بابت متن سند ، رویه
ای بوده که بدون داشتن مبنای قانونی مورد عمل کلیه دفاتر بوده ، چرا که
ذکر یک ماده قانون درذیل ورقه ، نیازمند امضاء در قالب اعلام ماده قانون
نبوده ، لذا اخذ یک امضاء از متعاملین درذیل اسناد تنظیم شده
دردفاتراسنادرسمی ، هیچگونه مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

- آیا باتوجه به هزینه ای که برای تهیه کاغذ و
پرینت اوراق ازسامانه بردفترخانه تحمیل میشود ( قبلا هزینه اوراق توسط
مشتری پرداخت می گردید ) اخذ وجه ازاین بابت ودرج آن در سند ، چه تکلیفی
خواهد داشت ؟

نظر کانون سردفتران ودفتریاران : جایگزینی اوراق جدید دریافتی ازسامانه
وچاپ اوراق مربوط به تنظیم سند دردفتراسناد رسمی که باپرداخت هزینه توسط
سردفتر تهیه میگردد ، مانع دریافت بهای اوراق درحد متعارف نمیباشد.

بنقل از سایت کانون

/ 0 نظر / 27 بازدید