شما جز کدام دسته هستید؟

بی تردید کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن
کبر ورزیدند درهای آسمان برایشان باز نمی شود و وارد بهشت نمی شوند تا اینکه شتر
نر از سوراخ سوزن بیرون رود و اینچنین مجرمین را جزا می دهیم .برای آنها جهنم بستر
می شود و روی سرشان پوششهایی قرار میگیرد و اینگونه ظالمین را جزا می دهیم.(آیه 41
و 42 سوره اعراف)

تفسیر المیزان،ج 8،ص139 – حدیث از پیامبر اکرم(ص)

هنگامی که بنده مومن از دنیا جدا می شود و رو بسوی آخرت می
کند،فرشتگانی سفیدرو که چهره هایشان مانند خورشید می درخشد با کفن های بهشتی و
حنوطی از بهشت از آسمان بر او فرود می آیند و در برابر دیده گان او تا آنجا که چشم
کار می کند می نشینند،سپس فرشته مرگ می آید و بربالین او می نشیند و می گوید ای
جان پاکیزه بسوی آمرزشی از خدا و خشنودی او بیرون آی،پس جان او مانند خارج شدن آب
از دهانه مشک از بدنش خارج می شود اگر چه شما جان کندن را طوری دیگری می
بینید.هنگامی که جان او را می گیرند بدون لحظه ای درنگ آن را در کفن و حنوط بهشتی
قرار می دهند و از بوی خوشی بهتر ازخوشبوترین مشک دنیا برمی خیزد.پس از آن اورا
بالا می برند و بر هیچ گروهی از فرشتگان نمی گذرند مگر اینکه می پرسند این روح
پاکیزه کیست می گویند فلان کس است و اورا بهترین نام هایی که در دنیا صدایش می
کردند نام می برندتا اینکه به آسمان می رسند .درخواست باز شدن آن را می کنند
.درآسمان به رویشان باز می شود و مقربان هر آسمان تا آسمان بعدی او را مشایعت و
بدرقه می کنند تا به آسمان هفتم برسد.در این هنگام خدا می فرماید نامه عمل بنده
مرا در علیین بنویسید و او را به زمین بازگردانید زیرا آنها را از زمین آفریدم و
به آن باز می گردانم و بار دیگراز آن بیرونشان می آورم آنگاه روح او به بدنش در
قبر بازگردانده می شود .پس دو فرشته می آیند و نزد او می نشینند و می گویند
پروردگارتوکیست می گوید پروردگار من خداست .می گویند دین تو چیست می گوید اسلام
دین من است.سپس می گویند این مردی که در میان شما مبعوث شده کیست.می گوید او
پیامبر خداست .می گویند از کجا میدانی.می گوید کتاب خدا را خواندم به آن ایمان
آوردم و آن را تصدیق کردم پس منادی از آسمان ندا می دهد بنده ام راست گفت.از بهشت
برایش فرش و لباس بیاورید ودری از بهشت برایش باز کنید تااز بوی خوش و نسیم آن به
او برسد.سپس قبرش تا چشم کار می کند باز می شود .شخصی نیکو صورت و خوش لباس و
خوشبو نزد او می آید و می گوید مژده باد بر تو به آنچه که تو را خشنود می کند.این
همان روزی است که وعده داده شدی .از او می پرسند تو کیستی که از سر و رویت خیر و
خوبی می بارد.ا.و می گوید من عمل صالح تو هستم پس می گوید پروردگارا قیامت را
برپاکن ، قیامت را برپاکن تا به خانواده ام و داریی ام برسم .

بنده کافر زمانی که رو بسوی آخرت می کند و در حال
جدایی از دنیاست فرشتگانی سیاه رو با گلیم های خشن براو فرود می آیند و تاآنجایی
که چشم کار میکند در کنار او می نشینند .سپس فرشته مرگ می آید و بر بالین او می
نشیند و می گوید ای جان پلید بسوی خشم و غضبی از جانب خدا بیرون شو.پس مانند شانه
ای که خس و خاشاک را از پشم تر می گیرد جان او را از تنش بیرون می کند و می
گیرد.آنگاه بدون لحظه ای درنگ آن را در گلیم های خشن قرار می دهند و از بویی گندتر
از هر مرداری که در زمین است بلند می شود .او را بر هیچ گروهی از فرشتگان عبور نمی
دهند مگر اینکه می پرسند این روح پلید کیست می گویند این فلانی است و او را به زشت
ترین نام هایی که در دنیا صدایش می زدند نام می برند تا اینکه به آسمان دنیا می
رسند.درخواست باز شدن آن را می کنند و درهای آسمان باز نمی شود .سپس پیامبر این
آیه را تلاوت فرمود:درهای آسمان برای آنها باز نمی شود.(آیه 41 سوره اعراف).خدا می
فرماید نامه عملش را در سجین پایین ترین طبقات زمین بنویسید روح او را با خفت و
خواری پرت می کنند... پس منادی از آسمان ندا می دهد بنده ام دروغ گفت و تکذیب
کرد.برایش فرشی از آتش بگسترانید و دری بسوی آتش جهنم به رویش بگشایید تا گرما و
بادهای کشنده آن به او بوزد.سپس قبرچنان فشاری بر او می آورد که شانه هایش خرد می
شود.در این هنگام شخصی زشت رو و بدلباس و بدبو نزد او می آید و می گوید مژده باد
بر تو به آنچه که تو را می آزارد .این همان روزی است که وعده داده می شدی.آن کافر
از او می پرسد تو کیستی که از سر و رویت شر می بارد او می گوید من عمل پلید تو
هستم پس می گوید پروردگارا قیامت را برپا نکن!

/ 1 نظر / 17 بازدید
دفتریارکاتب

سلام وقت بخیرمطالتان بسیارآموزنده است.واقعاخداقوت وخسته نباشی امیدوارم خانواده دفاتراسنادرسمی مطالب زیبای وبلاگتان راباتامل بخوانند