متن پیشنهادی اصلاح قوانین دفاتر اسناد

متن پیشنهادی کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین

در خصوص اصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی 1354

ماده 1: دفتراسنادرسمی ،واحد وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم و ثبت اسنادرسمی و انجام سایر اموری که به موجب قوانین و مقررات به ان محول می گردد ،تشکیل می شود.

ماده 2: اداره امور دفترخانه اسنادرسمی به عهده شخصی حقیقی به نام سردفتر است که با رعایت مقررات قانونی حسب پیشنهاد شورای عالی سردفتران به موجب حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

ماده 3:هر دفترخانه می تواند یک یا دو معاون واجد شرایط داشته باشد.معاون دفترخانه به پیشنهاد سردفتر و با حکم رئیس قوه قضائیه نصب یا عزل می شود. دفتریاران فعلی از این پس بنا به حکم قبلی معاون اول یا دوم دفترخانه محسوب می شوند.

تبصره:حقوق مکتسب دفتریاران فوق از حیث احراز شرایط سردفتری مطابق مقررات قبلی محفوظ است.

ماده 4: محل دفترخانه و تغییر آن درهر شهر یا بخشی باتقاضای سردفتر و موافقت کانون سردفتران استان تعیین می گردد و تازمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد موافقت کانون سردفتران نزدیک ترین استان ملاک عمل خواهد بود.

تبصره یک- انتقال یا جابجایی سردفتر از شهری به شهر دیگر با رعایت مقررات ماده 5 این قانون با تقاضای سردفتر و موافقت کانون استان و حسب مورد کانون های دو استان و تایید شورای عالی سردفتران با حکم رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.ضوابط انتقال و جابجایی موصوف به موجب آیین نامه تعیین می شود.

تبصره دو- محل دفترخانه ممکن است در اماکن تجاری،اداری و یا مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری قرار داشته باشد. ضوابط انتخاب این محل حسب آیین نامه معین می شود.

ماده 5: تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود: 
در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتراسنادرسمی و شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد نیز یک دفترخانه اسنادرسمی خواهد داشت.

تبصره –هرگاه با توجه به میزان معاملات و مقتضیات محل افزایش تعداد دفاتر زائد بر حدنصاب مذکور ضروری تشخیص داده شود به پیشنهاد شورای عالی سردفتران، قوه قضائیه حداکثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه اضافه می نماید.

ماده 6- اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی تعیین نمود: 

1-دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق،علوم قضائی،علوم ثبتی ،الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)

2-دارندگان تصدیق اجتهاد با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

3-دفتریارانی که تا تاریخ اجرای این قانون حسب مقررات واجد شرایط سردفتری شده اند.

تبصره یک-شورای عالی سردفتران با جلب نظر قوه قضائیه و وزارت علوم به تاسیس رشته ی خاص حقوق اسناد و امورسردفتری اسنادرسمی در دانشگاه ها با تاسیس مرکز اموزش عالی مرتبط با اموراسناد و امور سردفتری در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری اقدام می نماید . دانش آموختگان مراکز فوق در صورت داشتن یکی از مدارک کارشناسی بند یک همین ماده و داوطلبی برای شغل سردفتری اسنادرسمی یا معاونت دفاتر به داوطلبان دیگربا داشتن شرایط مساوی اولویت خواهند داشت.

تبصره دو – پنجاه درصد از ظرفیت رشته های موضوع تبصره ی یک در صورت وجود داوطلب به سردفتران یا معاونان دفترخانه اختصاص داده می شود.

تبصره سه- اشخاص واجد یکی از مدارک بند یک ماده ی6 را می توان برای معاونت دفترخانه پیشنهاد کرد.

ماده 7: انتخاب سردفتران واجد شرایط ماده قبل با رعایت ماده 5 این قانون از طریق آزمون عمومی،مصاحبه تخصصی گذراندن  دوره های کارآموزی و قبولی در آزمون بایانی اش زیر نظر شورای عالی سردفتران انجام می شود.

ماده 8:این ماده از قانون کنونی چون موضوعا منتفی است از متن بایستی حذف شود.

ماده 9- حداقل سن سردفتران در بدو اشتغال به سردفتری و معاونانش  بیست و چهار سال وحداکثرسن آنها پنجاه سال خواهد بود.

تبصره-حداکثر سن سردفتری مندرج در این ماده برای دفتریاران یا معاونان دفاتر که حداقل دارای ده سال سابقه ی دفتریاری یا معاونت دفترخانه باشند پنجاه و پنج سال خواهد بود.

ماده 10 - هر یک از سردفتران و دفتریاران ومعاونان دفترخانه که دارای سی سال سابقه متوالی یا متناوب ‌اعم از سردفتری‌و دفتریاری و معاونت باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کنند.

تبصره-انتقال سوابق خدمتی سردفتر و دفتریار ومعاون ،قبل از اشتغال به این شغل وفق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران طبق آیین نامه بلامانع است.

 

ماده 11: تقاضای بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و معاونان دفترخانه که به شصت سالگی رسیده باشند پدیرفته خواهد شد.این اشخاص با رسیدن به هفتادسالگی بازنشسته می شوند.

تبصره-سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می‌توانند تا 75 سالگی به کار ادامه دهند.

‌ماده 12 - اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت سردفتری اسنادرسمی ومعاونت آن انتخاب نمی شوند:

1-اتباع بیگانه    2-محجوران     3- محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی، قضایی و وکالت دادگستری و محکومان به انفصال موقت از آن مشاغل یا تعلیق،‌در مدت انفصال موقت یا تعلیق.

4-محکومین به حدود ،قصاص عضو،جرائم تعزیری و بازدارنده که حداکثر مجازات قانونی ی آنها بیشتر از دوسال حبس باشد و همچنین محکومین به بزه های سرقت،کلاهبرداری،خیانت در امانت ،اختلاس،جعل،استفاده از سند مجعول ،جرائم مربوط به قاچاق موادمخدر،پولشویی،جرائم منافی عفت به شرزی که مجازات قانونی هریک ازآنها بیشتر از یک سال حبس باشد و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهام جرائم مذکور تحت محاکمه هستند.

5-اشخاصی که اشتهار به فسادرفتار،عدم التزام عملی به قانون اساسی و یا اعتیاد به مواد مخدر دارند.

ماده 13: نظر به اینکه در ماده 42 و تبصره اش در خصوص تخلف سردفتران و معاونان احکام ویژه ای پیشنهاد می شود که در این پیشنهاد اصلاحی هم تعدیلاتش ملحوظ است.پیشنهاد می شود که ماده ی 13 قانون کنونی و درحال اجرا و همچنین ماده ی 13 اصلاحی طرح پیشنهادی نمایندگان محترم و تبصره هایش حذف و لغو گردد.

ماده 14: یک سردفتر نمی‌تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی ‌محسوب نمی‌شود.

وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه‌ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر‌دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

تبصره – تعیین کفیل سردفتر بر عهده ی کانون استان مربوطه است.در موارد مرخصی و معذوریت ،کفیل با معرفی سردفتر تعیین خواهد شد.

ماده 15:مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و معاونت دفترخانه است.

1-      قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.

2-      اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.

3-      عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری ، بانکها، مؤسسات تابعه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.

4-      مدیریت نشریات اعم از مدیر مسئولی، مدیر داخلی یاداشتن امتیاز یا سردبیری (‌به استثناء نشریات منحصراً علمی وحقوقی  و مجله ی کانون سردفتران.

تبصره یک - تدریس در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی با مشاغل سردفتری و معاونت اصولاً منافات ندارد.لیکن عضویت در هیئت علمی باموافقت شورای عالی سردفتران امکان پذیر است.

تبصره 2 - سردفتر یا معاون دفترخانه در صورت انتخاب به ریاست جمهوری،معاونت ریاست جمهوری،نمایندگی مجلس شورای اسلامی،وزارت ،شهرداری و عضویت در شورای شهر مرکزاستان در دوره ی اشتغال از کار در دفترخانه معذور می شوند و دفترخانه در مدت موصوف به کفالت اداره می شود. مدت اشتغال فوق از حیث بازنشستگی جز سنوات سردفتر و معاون دفتر محسوب می شود.

ماده 16 - سردفتران اسنادرسمی و معاونان قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد کنند.‌متن سوگند و ترتیب اجرای آن و مقاماتی که در حضورشان مراسم اتیان سوگند برپا می شود،به موجب آیین‌نامه خواهد بود.

‌ماده 17 - سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضمانت مناسبی بسپارند. نحوه ی سپردن ضمانت و میزان و شرائط و نحوه استفاده از آن را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

‌ماده 18 - کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی به صورت الکترونیک تنظیم می شود و پس از امضای اصحاب سند و سردفتر در دفتر الکترونیکی مربوطه منعکس و نسخه ی چاپی از آن به عنوان پشتیبان در دفاتراسنادرسمی نگاهداری می شود. اداره ی سامانه ثبت و ضبط الکترونیکی اسناد بر عهده ی شورای عالی سردفتران و تا زمان تشکیل آن بر عهده ی کانون سردفتران تهران خواهد بود.نحوه ی امضای اصحاب سند و سردفتر و امور مربوط دیگر را آیین نامه تعیین خواهد نمود.

تبصره-سازمان ثبت اسنادواملاک کشور که به موجب قانون طرح جامع حدنگار (کاداستر)مسئول ایجاد دفاتر الکترونیکی به جای دفاتر موضوع قانون دفاتراسنادرسمی می باشد،مکلف است اداره ی سیستم الکترونیکی اسناد و تجهیزات مربوطه را به نحوی در اختیار شورای عالی سردفتران یا کانون سردفتران تهران قرار دهد که صحت،تمامیت،اعتبار و انکارناپذیری اسناد و دفاتر تامین شده و امکان اتصال دفاتر اسنادرسمی به سامانه های مرتبط و بهره برداری از آنها برای ثبت بر خط (آنلاین) اسنادو معاملات واخذ پاسخ آنی و الکترونیک استعلامات فراهم گردد.

ماده 19 - هر دفترخانه ی اسنادرسمی دارای دفاتری است که نوع و نحوه ی تنظیم و نگهداری آنها را ‌آیین‌نامه تعیین خواهد کرد.

ماده 20 - دفتر گواهی امضاء دفتری است که مخصوص تصدیق صحت انتساب امضاء یا اثرانگشت اشخاص ذیل نوشته های عادی توسط سردفتراسنادرسمی است.

نوشته های عادی موصوف از حیث انتساب امضاء و اثرانگشت ذیل آنها به صاحبانش مسلم الصدور محسوب می شوند.

‌ماده 21 - اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.‌در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا‌ ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر‌شده موقتاً به مراجع قضایی مذکور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند، می‌توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

تبصره-در صورت تغییر شیوه ی ثبت و ضبط دفاترفیزیکی به الکترونیکی،مراجع قضایی یادشده از طریق مراجعه به سامانه ی الکترونیکی اصول اسناد و دفاتر را ملاحظه خواهند کرد.

‌ماده 22 - سردفتران و معاونان دفترخانه که در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر بشوند،در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئولیت مدنی دارند.هرگاه‌سندی در اثر تقصیر آنها یاعدم مراعات  قوانین مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار بیفتد، و در نتیجه ی آن تقصیر یاعدم مراعات،ضرری متوجه آن اشخاص شود،علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارده برآیند.

رسیدگی به دعاوی مربوط به این امور تابع قوانین و مقررات عمومی است.

‌ماده 23 - سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و معاون دفتر مسئول اموری است که سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع می‌کند. در این موارد، سردفتر و معاون دفتر مسئولیت مشترک خواهند داشت.

این مسئولیت مانع از مسئولیت کارکنان دفترخانه نسبت به تقصیرات یا تخلفاتشان از مقررات نمی شود.

‌ماده 24 - سردفتران و معاون دفترخانه می‌توانند از انواع مرخصی و معذوریت استفاده کنند مدت و نحوه ی استفاده از آنها به موجب‌آیین‌نامه‌ای است.

‌ماده 25 –کمیسیون نظر به حذف ماده ی 25 قانون کنونی را دارد.

‌ماده 26 - در مواردی که سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا‌ بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد،مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه ‌بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور کانون استان و در نبودش نزدیک ترین کانون به معاون دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین می‌شود ‌حسب مورد تحویل دهد. در صورت امتناع به حبس تعزیری تایک سال محکوم خواهد شد.

 همین حکم در مورد سردفتر یامعاون دفترخانه که به ‌علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ی این قانون از دست داده باشد ،در صورت امتناع ‌نیز جاری است.

تبصره- تشخیص مواد اخیر این ماده بر عهده ی کمیسیونی متشکل از نماینده شورای عالی سردفتران و کانون و سازمان پزشکی قانونی که در تهران تشکیل می گردد،می باشد. نحوه تشکیل و چگونگی رسیدگی کمیسیون را ایین نامه تعیین میکند.

‌ماده 27 - در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر و معاون دفترخانه از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند، علاوه بر تعقیب آنها‌ به شرح ماده 28 رییس کانون استان و تا تشکیل آن کانون همجوار یا نایب رئیس آنها بنا به مراتب باید با حضور نماینده دادگستری دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب‌ سردفتر و معاون با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا موقتاً به نزدیکترین دفترخانه اسنادرسمی می سپارند.

‌ماده 28 - در صورت فوت سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه،رئیس کانون و در غیاب وی نایب رئیس با حضور نماینده ی دادگستری دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورتمجلس به سر دفتر کفیل و در صورت نبودن دفترخانه ی دیگر موقتاً به نزدیک ترین دفترخانه تحویل خواهند داد.و در مورد فوت معاون نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به سردفتر تحویل خواهد شد. ‌در هر مورد که طبق مقررات این قانون معاون باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند،در صورتی که دفترخانه فاقد معاونو دفترخانه ی دیگری در محل وجود نداشته باشد، دفترخانه موقتاً‌ تعطیل شده و به شرح این ماده عمل خواهد شد.

ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود.

‌ماده 29 - سردفتران و معاونان دفاتر مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که قوه قضائیه و شورای عالی سردفتران برای آنها مقرر می‌دارند متابعت نماید .‌همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد سردفتران و معاونان دفاتر نیز جاری است.

تبصره یک-ملاک تشخیص هویت اصحاب سندشناسنامه یا کارت ملی آنان است و مطابقت عرفی اسنادمذکور،با صاحبان آنها کفایت می کند و در صورت تردید سردفتر در تطبیق مدارک هویت با صاحبان آن به ماده ی 50قانون ثبت عمل خواهد شد.

تبصره دو-دفاتراسنادرسمی علاوه بر تکالیف و وظلیف مندرج در این ماده مطابقت روگرفت(فتوکپی)اسناد را با اصول آنها نیز تصدیق می نمایند.نحوه ی اقدام را آیین نامه تعیین خواهد نمود.ومیزان حق الزحمه مطابق ماده ی 54 همین قانون معین میشود.

ماده 30 - سردفتران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و ‌مقررات موضوعه یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت ها باید علت امتناع را مشروط به درخواست مکتوب متقاضی کتباً به وی اعلام نمایند.

همین تکلیف در خصوص کفیل دفترخانه ای که حق تنظیم سند دارد،جاری است.

‌ماده 31 - سردفتران یاکفیل دفترخانه ها  نباید اسنادی را که مربوط به خود یا معاون دفترخانه یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت ‌نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند.ولی  در صورتی که در محل،دفترخانه مشغول به کاری نباشد، سند با حضور‌دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است و در صورت عدم تشکیل دادسرا با حضور نماینده ی دادگستری محل یا نزدیکترین آنها با توضیح مراتب در ذیل اسناد در همان دفترخانه تنظیم و‌ثبت خواهد شد.

‌ماده 32 - رسیدگی مقدماتی به شکایات ذینغعان یا گزارش مقامات ذیصلاح مربوط به تخلفات سردفتر یا معاون دفتراسنادرسمی، در کانون سردفتران استان انجام خواهد شد.

کانون با اعزام بازرس به دفترخانه و تنظیم صورتمجلس در محل و بررسی گزارش بازرس اعزامی و صورتمجلس مذکور موضوع را با اظهارنظر صریح خود به دادسرای انتظامی سردفتران اعلام می کند.

تبصره-دادستان انتظامی نسبت به گزارش تخلف سردفتر یا معاون دفترخانه در تخلفاتی که مستوجب مجازات انتظامی تا درجه ی4 باشد،در نبودن شاکی خصوصی یا گذشت وی یا عدم احراز سوء نیت قرار مناسب صادر می کند و در غیرصورفوق به صدور کیفرخواست اقدام می نماید.

 

‌ماده 33 - دادسرای انتظامی سردفتران و معاونین دفاتر هراستان در محل کانون همان استان تشکیل می شود. هر دادسرای انتظامی متشکل از دادستان انتظامی و تعداد لازم دادیار و کارمند خواهد بود.

‌ماده 34 – در محل کانون سردفتران استان،یک دادگاه بدوی و در محل شورای عالی سردفتران کشور نیز یک یا چندشعبه دادگاه تجدیدنظر تشکیل خواهدشد.

‌ماده 35 – هریک از دادگاه های موصوف دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهندبود که به شرح ذیل انتخاب می شوند.

‌الف - دادگاه بدوی:

1 – یکی از قضات دادگاه تجدیدنظراستان به عنوان عضواصلی و یک نفر دیگر به عنوان عضو علی البدل به انتخاب ریاست قوع قضائیه.

2 - یکی از اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران استان با معرفی همان هیئت و حکم شورای عالی سردفتران.

3 - یکی از سردفتران شاغل در استان با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق یا علوم قضایی یا علوم ثبتی و دارای حداقل پانزده سال سابقه به پیشنهاد کانون استان و حکم شورای عالی سردفتران.

ب - دادگاه تجدید نظر:

1 – دو نفر از قضات دیوان عالی کشور با انتخاب و حکم ریاست قوه قضائیه به عنوان عضو اصلی و علی البدل

2 –یکی از اعضای شورای عالی سردفتران به انتخاب همان شورا

3 – رئیس یا نایب رئیس کانون سردفتران تهران با پیشنهاد کانون سردفتران تهران و حکم شورای عالی سردفتران

‌ماده 36 - اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته ‌و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.

‌ماده 37 - ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به‌ موجب آیین‌نامه معین خواهد شد.

‌‌تبصره - دادستان و دادیاران انتظامی از بین قضات یا سردفتران انتخاب خواهند شد.

‌ماده 38 – کیفرهای انتظامی به قرار ذیل است:

1 - توبیخ با درج در پرونده.

2 - جریمه نقدی از یک میلیون ریال الی پنج میلیون ریال.

3-جریمه نقدی از پنج میلیون ریال و یکصدهزارریال الی ده میلیون ریال

4- انفصال موقت از از یک ماه تا سه ماه.

5 - انفصال موقت از سه ماه و یک روز الی شش ماه

6 - انفصال موقت از شش ماه و یک روز الی یک سال

7-انفصال موقت از یک سال و یک روز الی دو سال

8- انفصال دائم

‌ماده 39 - وجوه حاصل از اجرای بند دو و سه فوق به حساب شورای عالی سردفتران واریز می گردد تا درجهت نظارت و ارتقاء عملکرد دفاتراسنادرسمی مصرف شود.

‌ماده 40 - طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق و تناسب آنها با هر یک از کیفرهای مذکور در ماده 38 به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی سردفتران تدوین و به تصویب ‌رئیس  قوه قضائیه خواهد رسید.

‌ماده 41 - سردفتر یا معاون دفترخانه که دو مرتبه محکومیت از درجه 3 به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم‌ سابق مرتکب تخلف مشابه بشود،دادگاه می‌تواند مجازات تخلف اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید کند.

‌ماده 42 - در هر مورد که رئیس قوه قضائیه از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا معاون دفترخانه اسنادرسمی اطلاع حاصل کند ‌و یا رفتارو اخلاق سردفتریامعاون را مخالف با نظم،حسن جریان اموردفترخانه تشخیص دهد می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا معاون دفترخانه به یکی از جهات مذکور محرز‌گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظرانتظامی خواهد بود .شورای عالی سردفتران کشور نیز در مواردمذکور از اختیارات فوق الذکر برخوردار خواهد بود.

 

‌ماده 43 - پس از شروع تعقیب،هر گاه به تشخیص مقامات مذکور در ماده ی قبل تصدی سردفتر یا معاون دفترخانه منافی با شئون این حرفه و یا مخالف با‌حسن جریان امور دفترخانه باشد هریک از مقامات مذکور می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با‌ در نظر گرفتن علل و سوابق امر،در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت ‌است.

‌تبصره 1 - در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

‌تبصره 2 - در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

‌ماده 44 – دادگاه انتظامی وقت رسیدگی را ضمن دعوت از سردفتریامعاون دفترخانه برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به ایشان ابلاغ خواهد کرد.عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

‌ماده 45 - جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست. ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب،تضمین او تا اجرای حکم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده 46 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و معاونان دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب ‌انتظامی خواهد بود.

‌ماده 47 - در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود،درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا‌ منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.سهم معاون دفترخانه از حق التحریر در صورفوق نیز بالسویه بین وی و کفیل او تقسیم می گردد.

‌ماده 48 - مجازاتهای انتظامی تادرجه سه ماده38 قطعی و از درجه چهار و بالاتر ظرف بیست روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.

تبصره-احکام محکومیت صادره از دادگاه تجدیدنظرانتظامی نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ به محکوم قابل اعتراض از طرف او به دیوان عدالت است و در صورت عدم اعتراض پس از مدت فوق قابل اجرا است.

‌ماده 49 – شورای عالی سردفتران با احراز تصفیه حساب بدهی های مسلم ناشی از شغل سردفتر یا معاون دفترخانه منفصل موقت شده،صدورحکم اشتغال مجددایشان را به ترتیبی که اشتغال مجدد آنها با وقفه مواجه نگردد.به ریاست قوه ی قضائیه پیشنهاد می نماید.

تبصره یک-همزمان با اجرای حکم،مرجع مجری مکلف است به نحوی به مطالبه صدور مفاصا حساب بدهی های مذکور اقدام کند که در پایان دوره انفصال،اشتغال مجدد به تاخیر نیفتد.

تبصره دو-عدم وصول مفاصاحساب های منظور در موعد مقرر مانع از پیشنهاد و صدور حکم اشتغال مجدد نخواهد شد.

‌ماده 50 - وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند و ارائه خدمات قانونی در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود به شرح ذیل است:

1 – حق التحریر و حق الزحمه و حق التصدیق طبق تعرفه مقرر

2 - حق الثبت اسناد و غیره به شرح آتی:

الف:حق الثبت اسناد مربوط به اموال غیرمنقول اعم از قطعی،صلح یا هبه به میزان نیم در هزار قیمت اعلامی وزارت اموراقتصادی و دارایی و در اسنادرهنی و شرطی نسبت به جمع اصل وسودواسناداجاره به ماخذ مبلغ مندرج در سند اجاره.

ب:حق الثبت تنظیم اسناد انتقال قطعی یا وکالت فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری،باری،ماشین آلات راه سازی داخلی یا وارداتی نیم در هزار قیمت براساس جداول اعلامی وزارت دارایی و امور اقتصادی.

ج:حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع انها ممکن نباشد و تصدیق در اسناد و صدور رونوشت یا تصدیق مطابقت با اصل اسنادرسمی دفترخانه و تصدیق برابری با اصل اسناد ابرازی و فسخ و اقاله معاملات بر اساس قیمت مقطوع تعیین شده.

3 - مالیات مربوطه برابر مقررات و قوانین مالیاتی.

تبصره-جهت وصول وجوه فوق سازمان های ذیربط مکلف به همکاری و برقراری ارتباط برخط با دفاتراسنادرسمی هستند.

‌ماده 51 - نسبت به وجه التزام و وجه ‌الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی ‌به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد.

‌ماده 52 - برای ایصال وجوه عمومی که وصولشان طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند وجوه مذکور را  از طریق سامانه ی الکترونیکی واحد به صورت بر خط به ‌حساب یا حسابهای تعیین شده واریز نمایند.

تبصره- در صورتی که به دلایل فنی واریز وجوه فوق تا پایان وقت اداری روزتحریر اسناد در دفترممکن نشود روز بعد از همان طریق و درصورت ادامه نقص فنی از طریق شعب بانک ملی عملی خواهدشد.

‌ماده 53 – از حق الثبت وصولی دفاتراسنادرسمی سه درصد بابت سهم سردفتران و معاونین انان کسر ومابقی به عنوان درامد عمومی محسوب و به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

تبصره یک-سهم دفتراسنادرسمی از سایر وجوه عمومی که وصول انها را عهده دارند نیز به نسبت فوق محاسبه و کسر می گردد.

تبصره دو –پانزده درصد از وجوه فوق که عاید دفترخانه می شود متعلق به معاون دفترخانه است عایدات فوق معاف از مالیات است.

‌ماده 54 - حق التحریر تنظیم اسنادمالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند و حق التحریر تنظیم اسنادی که تعیین قیمت موضوع انها ممکن نباشد و نیز حق الزحمه خدماتی که طبق قوانین و مقررات انجام آن به دفاتراسنادرسمی محول می شود هرساله به پیشنهادشورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین و وصول و به ترتیب ذیل توزیع خواهدشد:

یک-به منظور تامین وجوه لازم جهت بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی و اموررفاهی ودرمانی سردفتران و معاونین دفاتراسنادرسمی،سردفتر مکلف است همه ماهه ده درصد از حق التحریر اسنادتنظیمی را به حساب شورای عالی سردفتران واریز نماید.تازمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کارآن،مبالغ مذکور به حساب کانون سردفتران تهران واریز می گردد.

دو-پس از کسر هزینه ی موضوع بند یک و سی درصد از کل حق التحریر اسنادتنظیمی به عنوان بخشی از هزینه های جاری دفترخانه (ازقبیل حقوق کارکنان و بیمه و سایرموارد)پانزده درصد از باقی مانده ی حق التحریر به معاون دفترخانه و ده درصد به عنوان مزایا و پاداش به کارکنان دفاتر پرداخت خواهدشد.

تبصره-سهم معاون در مدت مرخصی یا معذوریت بالمناصفه بین وی و کفیل تقسیم می گردد.

 

‌ماده 55 –طبق تبصره 2 ماده واحدمصوب11/2/67 نسخ گردیده است.

‌ماده 56 – شورای عالی سردفتران مکلف است موجودی حساب حق بیمه وبازنشستگی سردفتران را به مصرف خرید اوراق‌قرضه یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت از طریق سیستم بانکی رسانده و یا در نزد هریک از بانکهای مورد تایید و تعهدبانک مرکزی سپرده نماید. همچنین شورای عالی سردفتران می تواند حداکثر30درصد ازموجودی حساب فوق را از طریق دیگر سرمایه گذاری نماید. نحوه و چگونگی انجام امور اخیر را آیین‌نامه معین خواهد کرد.

‌تازمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کارآن انجام وظایف و اعمال اختیارات موضوع این ماده و ماده57به عهده کانون سردفتران می باشد.

‌ماده 57 - از تاریخ اجرای این قانون به منظور دادن وام به سردفتران و معاونین دفاتر اسناد رسمی صندوق تعاون تحت نظر شورای عالی سردفتران فعالیت خواهد نمود.نحوه و چگونگی پرداخت وام را آیین نامه تعیین می نماید.

‌ماده 58 – شورای عالی سردفتران کشور درمراکز استانهایی که هنوز کانون سردفتران تشکیل نشده است با توجه به تعداد دفاتراسنادرسمی و دیگر مقتضیات محل اقدام به تشکیل کانون خواهد نمود.

بدیهی است که این کانون ها  ونیزکانونهای موجود از زمان اجرای این قانون تحت نظارت شورای مذکور بوده و با داشتن شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی،غیرانتفاعی از نظر نظامات تابع قوه قضائیه و شورای عالی سردفتران اند.

تبصره یک-تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مذبوط به دفاتراسنادرسمی آن استان به عهده کانون نزدیکترین استان می باشد.

تبصره دو –دفاتراسنادرسمی هراستان مکلف اند ماهانه بیست درصد ار حق الزحمه گواهی امضاء(اعم از عادی والکترونیکی)را به حساب کانون مربوطه واریز نمایند.کانونهامیتوانند از کمک های مالی کارآموزان نیز بهمیزانی که شورای عالی سردفتران تعیین میکند و همچنین جق الزحمه ی تشکیل کلاسهای آموزشی و بازآموزی و ارتقاء سطح علمی اعضا به میزان تعیینی از طرف شورای عالی بهره مند شود.

 

‌ماده 59 - هیأت مدیره‌ ی کانون سردفتران استان تهران از نه عضو اصلی (‌هفت سردفتر شاغل و دو سردفتربازنشسته محل) و چهارعضو علی‌البدل (‌سه سردفترشاغل و یک سردفتربازنشسته) به ترتیب تقدم آراء تشکیل خواهدشد.و درسایر استانها از هفت عضواصلی (8سردفترشاغل و دوسردفتربازنشسته )و 3 عضو علی‌البدل(دو سردفتر شاغل و یک سردفتر بازنشسته) تشکیل می گردد.دوره تصدی اعضای هیئت مدیره کانونها 3سال و انتخاب مجددانها به صورت متوالی برای یکبار دیگر بلامانع است.

‌ماده 60 –شورای عالی سردفتران متشکل است از سردفتران شاغل واجد شرایطی که به ازای هر دویست دفترخانه یک نفر با رای مستقیم سردفتران سراسرکشور و برای مدت چهارسال انتخاب میشوند انتخاب مجددآنان به طور متوالی یک بار مجازخواهد بود.این شورا دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است.شورای عالی دارای دو رکن هیئت عمومی و هیئت اجرایی خواهدبود:هیئت عمومی مرکب از اعضای شورای سردفتران است که حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه خواهدداد. شورای اجرایی مرکب از 15نفر از اعضای هیئت عمومی است که به نسبت منتخبین استانها از بین اعضای هیئت مذکور با رای اکثریت ابشان انتخاب می گردند.ماموریت اعضای شورای اجرایی با پایان دوره شورای عالی سردفتران به پایان می رسد.

شرلیط عضویت و نحوه ی شرکت در انتخابات شورای عالی و نیز انتخاب اعضای شورای اجرایی به موجب آیین نامه خواهد بود.

تبصره1-استانهایی که تعداد دفاترشان به نصاب مذکور نرسد به جمع دفاتر نزدیکترین استان با لحاظ مسافت مراکزاستانها افزوده شده مجتمعاً در انتخاب شورا مشارکت می کنند در صورت عدم حصول نصاب برای دواستان مجاور مجتمعاً حق انتخاب یک عضو شورای عالی را خواهند داشت.

تبصره دو –اداره جلسات شورا و نحوه ی انتخاب هیئت رئیسه وارکان شورا و اجرای وظایفشان مطابق آیین نامه ای است که اولین شورای عالی سردفتران آن را تصویب خواهد کرد.

تبصره سه-داوطلبان عضویت در شورای عالی علاوه بر شرایط عمومی انتخاب به سردفتری و ده سال سابقه سردفتری می بایست داری مدرک تحصیل کارشناسی ارشد یابالاتر در یکی از رشته های حقوق یاسابقه عضویت در هیئت مدیره یکی از کانونهای سردفتران باشند.

ماده 61 - به منظور نظارت در انتخابات اعضای شورای عالی سردفتران هیأتی مرکب از دونفر قاضی عالی رتیه و دونفرسردفترشاغل و یک نفرسردفتربازنشسته باحکم رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

 طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات از جمله شرایط نامزدان به موجب‌آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

‌ماده 62 - ازسردفتران شاغل کسانی را می‌توان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای 10 سال سابقه سردفتری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود فاقدمحکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا  باشند.شزط عدم محکومیت در خصوص پنج سال آخر اشتغال سردفتران بازنشسته نیز مراعات می گردد.

تبصره-چنانچه تعداد داوطلبان داری بیش از ده سال سابقه خدمت به حدنصاب نرسد ثبت نام داوطلبان داری بیش از پنج سال سابقه بلامانع خواهد بود.

‌ماده 63 – شورای عالی سردفتران باید ترتیبی اتخاذ نماید که انتخابات هیئت مدیره حداقل یک ماه قبل از پایان دوره هیئت مدیره شاغل برگزارو نتیجه قطعی آن اعلام شودکه پس از پایان دوره شروع به کار نماید.چنانچه به علتی انتخاب جدید به نتیجه  نرسد تا معین

/ 0 نظر / 101 بازدید