خدارحمت کندکسی را که...

خدارحمت کند کسی را که چون سخن حکیمانه بشنود.خوب فراگیرد و چون هدایت شود بپذیرد.دست به دامن هدایت کننده زند و نجات یابد.مراقب خویش در برابر پروردگار باشد.از گناهان خود بترسد.خالصانه گام بردارد.عمل نیکو انجام دهد.ذخیره ای برای آخرت فراهم آوردو از گناهان بپرهیزد.همواره اغراض دنیایی را از سردور کند و درجات آخرت را بدست آورد.با خواسته های دل مبارزه کند.آرزوهای دروغین را طردو استقامت را مرکب نجات خود قرار دهد و تقوا را زاد و توشه روز مردن گرداند.در راه روشن هدایت قدم بگذارد و از راه روشن هدایت فاصله نگیرد.چند روز زندگی دنیا را غنیمت شمارد و پیش از آن که مرگ او را فرا گیرد خود را آماده سازد و از اعمال نیکو توشه آخرت برگیرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید