مسافر

ای کاش می دیدیم یامی شنیدیم یا احساس می کردیم و از ظلمات خارج می شدیم:

آگاه باشیم ! دنیا خانه ای است که کسی درآن ایمنی ندارد، جزآنکه به جمع آوری توشه آخرت بپردازد و از کارهای دنیوی کسی نجات نمی یابد.مردم بوسیله دنیا آزمایش می شوند ، پس هر چیزی از دنیا را که برای دنیا بدست می آورند از کفشان بیرون می رود و برآن محاسبه خواهند شد و آنچه را که در دنیا برای آخرت تهیه کردند به آن خواهند رسید و با آن خواهند ماند.دنیا در نظر خردمندان چونان سایه ای است که هنوز گسترش نیافته ، کوتاه می گردد و هنوز فزونی نیافته کاهش می یابد. ای بندگان خدا! تقوا پیشه کنیم و بااعمال نیکو به استقبال اجل برویم.اعمال نیکو تنها نماز و روزه نیست حساب ما فقط عبادات نیست حق فقط حق الله نیست بلکه حق الناس هم هست که چه بسیار سنگین تر و سخت تر از قبلی است.حفظ حقوق مردم اعم از ارباب رجوع ، همکار چه سردفتر چه دفتریار چه کارمند ، حساب آتشینی است که خاموشی آن در دستان شماست .با بی عدالتی ، خیانت در امانت ، رابطه بازی ، انحصار طلبی شعله های آتشی است که برای فوق و تحتمان در آخرت می خریم . با چیزهای فانی شدنی دنیا ،آنچه که جاوید می ماند ، خریداری کنیم.از دنیا بگذریم  که برای کوچاندمان  تلاش میکنند.آماده مرگ باشیم که برما سایه افکنده است و ما از آن غافلیم.چون مردمی باشیم که برآنها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند.خدای سبحان ما را بیهوده نیافرید و  به حال خود وا نگذاشت.میان ما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز رسیدن مرگ نیست.زندگی کوتاهی که گذشتن لحظه ها از آن می کاهد و مرگ آن را نابود می کند،سزاوار است که کوتاه مدت باشد.زندگی که شب و روز آن را به پیش می راند به زودی پایان خواهد گرفت.مسافری که سعادت یا شقاوت همراه خود می برد باید بهترین توشه را با خود بردارد چه توشه ای بهتر از رعایت عدل و انصاف!. ازاین خانه دنیا، زاد و توشه برداریم که فردای رستاخیز نگهبانمان باشد.بنده خدا باید از پروردگار خود بپرهیزد بترسد و امیدوارباشد، خود را پند دهد و توبه را پیش فرستد و بر شهوات غلبه کند مخصوصا شهواتی که خود آن را نمی بینیم و اگر هم آن راببینیم شیطان چنان آن را برای ما بعنوان عمل صالح زینت می دهدکه هیزم بیشتری برای دوزخ بر می داریم، مرگ پنهان و پوشیده است و امیال فریبنده اند .شیطان انسان را در انتظار توبه نگه می دارد که آن را به تاخیر بیندازد و تازمان فرارسیدن مرگ از آن غفلت می کند تا اهل تسویف می گردد.از خدا می خواهیم که مابخصوص اصحاب دفاتر اسناد که دنیا و آخرت در دستان خودمان است را در برابر نعمت ها مغرور نسازد و منم منم مال من مال من را کنار بگذاریم زیرا ما که خود مالک چیزی نیستیم و فقط بما صلح خیاری شده است و مارا پس از فرارسیدن مرگ دچار پشیمانی و اندوه نگرداند و ماشامل ولاخوف علیهم و لاهم یحزنون شویم.چرا که بسیار سخت است که هم دنیا داشته باشیم و هم آخرت داشته باشیم لیکن ربنا آتنا فی الدنیا الحسنه و فی الاخره الحسنه و قنا عذاب النار...

 

/ 0 نظر / 31 بازدید