# وکالت_حضانت

نمونه وکالت حضانت فرزند

وکالتنامه موکل:آقای……………..فرزند………………دارای شناسنامه…………..صادره از…………………متولد………………بشماره ملی…………………ساکن:…………………………………. وکیل:خانم……………..فرزند………………دارای شناسنامه…………..صادره از…………………متولد………………بشماره ملی…………………ساکن:………………………………….  مورد وکالت:مراقبت ؛نگهداری ؛ادراه امورو مواظبت از فرزند مشترک موکل و وکیل بنام خانم/آقای…………فرزند……………….دارای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 587 بازدید