دانسته های خرید ملک و ماشین

گذری بر خرید  ملک و ماشین:

ملاحظات چک:

ارقام و عبارت متن چک را بصورت خوانا و واضح نوشته شده باشد و کلیه متون و ارقام به یک دستخط باشد./چک از لحاظ تاریخ بعدد و حروف کامل و خوانا باشد./تا حد امکان از چک سفید امتناع کرده و چکی که کاملا تکمیل شده باشد را دریافت نمایید.

اگر معامله شما بصورت نقدی نمی باشد و برای آن چک صادر می کنید لازم است در متن چک علت صدور و مشخصات مورد معامله و نوع معامله را بنویسید./ نام و مشخصات فروشنده را حتما بعنوان گیرنده چک در متن چک بنویسید./در قسمت متن چک بخش _بحواله کرد_ را خط بزنید و در مت چک بنویسید چک فاقد ظهر نویسی می باشد و از صدور چک بنام واسطه یا غیر ذلک بپرهیزید/ بروی چک بنویسید چک غیرقابل انتقال می باشد تا تنواند چک را خرج کند یعنی بدیگری تسلیم نماید.

مرحله اول در حین معاملات باید برای شما ثابت شود که فروشند ه ای که شما دارید با او معامله می کنید حتما مالک سندی ملک باشد چه اصالتا و چه وکالتا و بهتر آنست که اسناد را حتما به یک محضر نشان دهید تا اگر سند وکالتی می باشد آن سند حتما وکالتی تام الاختیار وبلاعزل و جامع الشرایط باشدوشما دارای حق تصرف باشیدو بعد پولی رد وبدل شود .

مرحله دوم در حین معاملات اینست که مالک که مشخص شد ببینید آیا ملکی که دارید معامله می کنید سند با ملک مطابقت دارد یا نه بصورتی که تمام اوصاف ملک از هر نظر و هربابت با سند مطابقت داشته باشد یعنی ملک با سند آن برابر باشدونوع بیع مشخص شود که قطعی است یا شرطی و اگر شرطی است حق فسخ با کیست و هم چنین شرط شود فروشنده ضامن کشف فساد در معامله باشد.هر چه قولنامه شما و سندی که صادر می شود صریح و واضحتر باشد در مواردی که شما با مشکل مواجه می شوید این رعایت نکات به کمک شما می آیند.تعداد نسخ قولنامه قید شود و دو شاهد عاقل و بالغ همراه شما و فروشنده امضاء و اثر انگشت بگذارند.

مرحله سوم در حین معاملات چون شما نمی دانید آیا ملک به کسی قبل از شما واگذار شده است یا نه و تنظیم سند رسمی این امر محقق نمی شود لذا توصیه می شود چکی بابت پشتوانه سند نزد واسطه ای معتبر که قابل پیگرد حقوقی باشد از فروشنده اخذ نمایید.لازم به توضیح است قولنامه ای که مقدم بر قولنامه های صادره بر یک ملک معین باشد معتبر است لذا همیشه برای تنظیم سند رسمی عجله کنید.

مرحله چهارم حین معامله اگر به سند رسمی آشنایی ندارید حتما بعد از صدورسند رسمی بنام شما به کارشناس یا مشاوری حتما نشان دهید تا مطمئن شوید انتقال بنام شما صورت گرفته است.

اتومبیل:

مواردی که برای املاک بیان کردیم قابل تسری به خودرو نیز می باشد مضاف براینکه اگر وکالتی برای اتومبیل می دهیم حتما مدت دار باشد و حق توکیل به غیرداشته باشد یا نه (یعنی وکالت قابل انتقال باشد یا نه)، قابلیت عزل داشته باشد یا نه .در قولنامه حتما ساعت تحویل خودرو بصورت شفاف نوشته شود.مشخصات ماشین با اسناد مطابقت داده شود از جمله شماره شاسی ،بدنه، پلاک و حتما خودتان برای اخذ عدم خلافی و عوارض شهرداری اقدام کنیدو هیچگاه تا قبل از تنظیم سند بنام خودتان  تسویه نکنید.مطمئن شوید آدرس و مشخصات فروشنده حقیقی باشد.

همیشه قبل از معامله از هر نظر مشورت داشته باشید هر چند خودتان خبره کار باشید چرا که اگر نکته ای از جانب خودتان سهوا مغفول مانده است با مشاوره کشف گردد.

/ 0 نظر / 37 بازدید