اجاره نامه موقوفه حاج محمد خاکسار(معمار)

ماده 1) مشخصات طرفین:

1-1)        
موجر: موقوفه غیر متصرفی حاج محمد خاکسار(معمار) با تولیت خراسان رضوی/مشهد
ناحیه یک مشهد و با نظارت قانونی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی/مشهد ناحیه
1

1-2)        
1- 
آقای/خانم ..... به نسبت 100 درصد با مشخصات مذکور

تبصره:برابر ماده 1010
قانون مدنی نشانی اعلامی برای ابلاغ هرگونه اوراق و همچنین تشخیص صلاحیت مراجع
قضایی است.لذا هر گونه تغییر در نشانی باید بصورت کتبی بطرف اعلام گردد.

ماده2) موضوع قرار داد و مشخصات مورد اجاره : (م) منافع سهم
العرصه یک واحد آپارتمان (ط ........ - .....) ..... به پلاک ثبتی 000/000 از 000
اصلی بخش ثبتی 00 مشهد به مساحت 0000 مترمربع از موقوفه 000 فرعی از 000 متر واقع
در اراضی 000 با حدود و مشخصات :

شمال:حدود بین طرفین معلوم   جنوب: حدود بین طرفین معلوم  شرق: حدود بین طرفین معلوم غرب: حدود بین طرفین
معلوم   که بمنظور استفاده آپارتمان –0000 می باشد و مستاجر با علم
و آگاهی  از کم و کیف آن اقراربه تصرف آن
نموده است.

ماده3) مبلغ کل اجاره بها: بعدد .........
بحروف............... ریال از قرار هر سال ............ ریال که مستاجر متعهد است
در اول هرسال در قبال قبض رسمی/رسید به موجر پرداخت نماید.

ماده4) مدت اجاره: ......... ماه (...... سال) از تاریخ .............
لغایت ...................

ماده5) وجوه نقدی و تضمینات قرارداد:-

ماده 6) شروط و تعهدات: 1- مستاجر ضمن اقرار به تصرف ،
باعلم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد اجاره و شروط قراردادی اقدام به تنظیم این
سند نموده و متعهد است گردید هر گونه ادعای حقی در عین مستاجره و منافع آن از جانب
اشخاص حقیقی و حقوقی را شخصا پاسخگو باشد.2- مستاجر متعهد است حداکثر ظرف مدت دو
ماه قبل از انقضاء مدت اجاره در خواحست تجدید
قرارداداجاره را طبق مقررات اوقافی بصورت کتبی به موجر تحویل نماید.در غیر اینصورت
موجر می تواند در دو نوبت به مستاجر اخطاریه ابلاغ نمایدوپس ازآن در صورت عدم
مراجعه مستاجر جهت تجدید قرارداد وفق ضمانت ذیل این قرار داد اقدام نماید.3-ادامه
تصرفات در مورد اجاره پس از پایان ، فسخ یا اقاله سند غیر ماذون می باشد و در
هرحال متصرف غیر ماذون متعهد به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مورد اجاره برابر نظر
کارشناس منتخب موجر خواهد بود.4-مستاجر حق واگذاری مورد اجاره رابصورت کلی یا جزئی
قبل یا بعد از احداث اعیانی به هیچ نحوی از انحاء حتی بعنوان وکالت یا صلح حقوق و
مشارکت وغیره قبل از کسب موافقت کتبی و قبلی موجر و تسویه بدهی و پرداخت پذیره
انتقال ندارد.5- این قرارداد در سایر موارد تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و
مستاجر مصوب سال 1376 می باشد و با امضاء شهود در سه نسخه با اعتبار واحد تنظیم و
امضاء گردید.6-مستاجر متعهد است اجاره بها را در موعد مقرر به موجر پرداخت
نماید.7- مستاجر متعهد است ظرف مدت اجاره با توجه به نوع و نحوه استفاده مندرج در
ماده 21 این قرارداد احداث اعیانی نماید و در غیر اینصورت اختیار فسخ در باقیمانده
مدت اجاره برای موجر ایجاد خواهد شد.8-تخلف از هر یک از شروط مندرج در این قرارداد
ضمن ایجاد حق فسخ برای موجر در باقیمانده مدت اجاره،مستاجر را مکلف به پرداخت اجور
ایام تصرف و جبران خسارات و تخلیه و تحویل مورد اجاره خواهد نمود و موجر با حق
توکیل از مستاجرحق دارد با نظر کارشناس مرضی الطرفین یا کارشناس منتخب دادگاه
معادل 80 درصد بهای اعیانی احداثی را به نرخ روز به مستاجر پرداخت یا در صندوق
دادگستری تودیع و نسبت به تخلیه و تملک و انتقال سند اعیان به نام موقوفه از طریق
مراجع ذیصلاح اقدام نماید و مستاجر کلیه حقوق و دعاوی ناشی از اجرای این بند را به
موجر صلح نمود و در هر حال مستاجر و ضامن،متضامنا متعهد به جبران خسارات وارده به
مورد اجاره و پرداخت اجور معوقه ، اجرت المثل و هر گونه بدهی قانونی ناشی از تصرف
در مورد اجاره و رابطه استیجاری خواهند بود.9-مورد اجاره صرفا به منظور نوع و نحوه
استفاده مندرج در ماده 2 این قرارداد به اجاره واگذار شده است.10- چنان چه در طول
مدت اجاره متولی عزل یا ممنوع المداخله گردد یا به هر دلیلی مجاز به اقدام در وصول
اجاره بها و اجرت المثل یا خسارات وارده نباشد،مستاجر متعهد است به محض اعلام کتبی
اداره اوقاف و امور خیریه محل اجاره بها، اجرت المثل یا خسارات مربوط به مورد
اجاره را به اداره مذکور پرداخت نماید و صرفا با این پرداخت بری الذمه محسوب می
گردد.11- مستاجر متعهد است در استفاده از مورد اجاره،ضوابط شرعی را رعایت نماید و
در صورتی که به تشخیص موجر، مشخص گردد که مستاجر در نحوه استفاده از مورد اجاره
اقدامات و فعالیت هایی انجام می دهد که خلاف موازین شرعی است ، موجر حق فسخ
قرارداد را خواهد داشت.12- مستاجر و ضامن 
هر دو متضامنا در قبال موجر نسبت به پرداخت اجور مسئول خواهند بود و هر گاه
اعتبار ضامن به تشخیص موجر سلب شود مستاجر متعهد است ظرف مدت یکماه از تاریخ اخطار
کتبی موجر،ضامن معتبر دیگری معرفی نماید.13- کلیه هزینه های مقدماتی ناظر بر تنظیم
این سند مانند کارشناسی و نیز هزینه تنظیم سند رسمی به عهده مستاجر است.14- مستاجر
حق دارد در مورد اجاره در حد تراکم مجاز منطقه ای برای کاربری مسکونی یا برابر
مقررات موضوعه نسبت به سایر کاربری ها در تاریخ امضای این سند،با توجه به نوع و
نحوه استفاده مندرج در ماده 2 این قرارداد،احداث اعیان نموده و سند مالکیت آن را
به نام خود اخذ نماید.احداث مازاد بر آن را منوط به موافقت کتبی و قبلی موجر
پرداخت حقوق موقوفه خواهد بود 15-مستاجر بدون کسب موافقت کتبی و قبلی موجر حق هیچ
گونه تغییر در کاربری و نوع استفاده از مورد اجاره را ندارد.

/ 0 نظر / 40 بازدید